för butiker
suomeksi | på svenska |

Anvisningar för butikspersonalen

Mottagningen av elektriskt och elektroniskt avfall i butikerna har börjat den 1 maj 2013. Till elektriska och elektroniska apparater räknas alla de apparater som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi liksom alla lampor förutom glöd- och halogenlampor.

1. EE, av vars yttre mått inget överstiger 25 cm

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått inget överstiger 25 cm får konsumenten återlämna utan skyldighet att köpa en ny produkt till följande typer av butiker:

  • Butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1 000 m2 som säljer EE-apparater
  • Specialaffärer på minst 200 m2 som säljer EE-apparater

2. EE, av vars yttre mått något mått överstiger 25 cm

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått något mått överstiger 25 cm mottas i vilken som helst butik vid köp av en ny motsvarande apparat.

Med butikens yta avses den försäljningsyta som permanent används för affärsverksamhet.

Mottagningsskyldigheten avser elektriska och elektroniska apparater som kasserats av hushåll. Butikerna är inte skyldiga att ta mot elektriskt och elektroniskt avfall av företag om inte apparaterna är avsedda för hushållsbruk.

Varje butik ska först registrera sig som mottagningsställe.

Olika typer av EE-avfall som mottas i butiker

Med mindre EE-avfall avses elektriska och elektroniska apparater av vars yttre mått inget överstiger 25 centimeter.

Lamp-EE-avfall avser samtliga lampor som har kasserats av konsumenter, med undantag av glöd- och halogenlampor samt fordonsljus, som kan slängas i blandavfallet.

Data-EE-avfall avser elektriska och elektroniska apparater med minneskapacitet. Genom kontrollerad insamling garanteras att inga av de data som finns i apparaten hamnar i fel händer.

Annat EE-avfall / Större EE-avfall

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått något mått överstiger 25 centimeter. Annat EE-avfall kan tas emot i samma insamlingsbehållare som mindre EE-avfall.

 

OBS! Lösa batterier och ackumulatorer hör inte till el- och elektronikavfallsinsamlingen! De utgör en brandfara. Lösa batterier och små ackumulatorer ska läggas i batteriinsamlingslådorna och batteriernas poler ska tejpas över.

 

Det EE-avfall som har återlämnats till butiken är SER-kierrätys egendom

Gamla apparater får inte överlåtas till kunderna, butikens personal får inte ta dem och de får inte heller säljas vidare.

Butiken har ansvaret för att säkerställa att de apparater som har återlämnats till butiken inte försvinner utan överlämnas endast till ett av SER-kierrätys utsett transportföretag.

Hantering av återlämnade apparater i butiken

Butikerna kan samla in det elektriska och elektroniska avfallet i valfri insamlingsbehållare. Det rekommenderas att butiken använder överblivna kartonglådor och s.k. engångspallar. Butikerna kan beställa avhämtning av SER-kierrätys när det parti som ska avhämtas är

* minst 600 liter: enbart mindre EE-avfall eller endast lamp-EE-avfall
eller
* minst 1 000 liter: mindre EE-avfall eller annat EE-avfall på samma pall/i samma lådor.

Med tanke på eventuell återanvändning ska elektriskt och elektroniskt avfall hanteras varsamt.

Särskilt lampor ska placeras försiktigt i insamlingsbehållaren så att de inte går sönder. Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver, och om en lampa går sönder ska man vara försiktig. Att en enskild kall lampa går sönder är dock inte hälsovådligt (källa: www.lampputieto.fi).

OBS! Lösa batterier och ackumulatorer hör inte till el- och elektronikavfallsinsamlingen - varken skräp, plast eller andra produkter!

Vid placering av behållarna ska även utrymningsvägarna beaktas. Behållarna får inte blockera utrymningsvägarna.

Gamla apparater som hushållen kasserat och återlämnat ska återlämnas utan förpackning. Dammsugarpåsar till dammsugare och kannor till kaffebryggare hör inte i insamlingsbehållaren för EE-avfall.

Hämtning av återlämnade apparater från butiken

Auktoriserad transportföretag hämtar det EE-avfall som butiken har mottagit när avhämtningspartiet är fullt.

OBS!

TFÄ-markeringen behövs för alla förpackningar.

Transportören kommer inte längre att ta med batterilådor.

Ett avhämtningsparti, för vilket en transport har beställts, ska placeras så att transportföretaget kommer åt och kan avhämta det så enkelt som möjligt.

Mer information: http://serkierratys.fi/sv/foer-butiker/bestaellning-av-avhaemtning. OBS! data-EE -behållarens hämtning kan endast beställas per telefon.